Posíláme do celého světa
Česky Česky
CZK
Přihlásit se
Přihlášení

Kvalitní snadno přizpůsobitelné samolepící štítky nejen pro děti

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Příloha č. 1 obchodních podmínek

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 

 1. Provozovatel internetového obchodu - Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, Česká republika, IČO: 04402804 DIČ: CZ 04402804, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108375.

 

 1. Internetový obchod – internetový obchod provozovaný na internetové adrese www.happylabel.cz.

 

 1. Provozovna - Rooseveltova 166/10, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00 Česká republika, tel.: +420 233 322 819, fax: +420 233 322 819, mobil: +420 720 395 958.

 

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy Kupující spotřebitel zboží převzal,

 

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

 

 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 

 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Neodstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

 

 1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 1. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

 

 1. Reklamace nemusí být uznána za oprávněnou zejména v následujících případech:

 

 • převzetí poškozené zásilky od dopravce - odběratel (Kupující) by měl přebíranou zásilku;

 

 • při nevhodném používání zboží;

 

 • při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem;

 

 • při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;

 

 • pokud je zboží poškozeno přírodními živly.

 

 1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 1. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se Kupující se svou reklamací obrátit na naši provozovnu v Praze - Bubenči, Rooseveltova 166/10, PSČ: 160 00, Česká republika přímo na obchodní oddělení: e-mail: info@happylabel.cz, tel.: +420 233 322 819, fax: +420 233 322 819. Případně rovnou zaslat zboží na adresu provozovny s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a připsán kontakt na Kupujícího. Následně bude Kupující informován o průběhu reklamačního řízení.

 

 1. Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká republika.

 

 1. Na žádost Kupujícího spotřebitele je Prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje zboží nebo poskytnutí služby, o jaké zboží nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu bylo zboží prodáno nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji Prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo.

 

 1. Prodávající bude po řádném vyřízení reklamace Kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a vyzve Kupujícího k převzetí případně opraveného zboží.

 

 1. O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 30 kalendářních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta 30ti dnů není závazná pro Kupujícího, který není spotřebitelem.

 

 1. Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Kupující spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 obchodních podmínek

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká republika

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji/ od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Datum objednání zboží: ________________________________________________

 

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: __________________________________

 

 

Adresa kupujícího spotřebitele: ___________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

Číslo prodejního dokladu (nepovinné):_______________________________________

 

Číslo objednávky (nepovinné): _____________________________________________

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

______________________________/___________________

 

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

__________________________________________________

 

Datum

 

___________________________ODBĚR NOVINEK


Posíláme krásné e-maily. Při registraci navíc získáte 15% slevu na první objednávku.