Posíláme do celého světa
Česky Česky
CZK
Přihlásit se
Přihlášení

Kvalitní snadno přizpůsobitelné samolepící štítky nejen pro děti

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Happy Label, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 166/10, Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, Česká republika, IČO: 04402804 DIČ: CZ 04402804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108375 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), sjednané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.happylabel.cz nebo prostřednictvím jeho provozu.

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.happylabel.cz (dále jen „Internetový obchod“).

Veškeré právní vztahy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu nebo prostřednictvím jeho provozu, není-li výslovně ujednáno jinak, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

„Kupující spotřebitel“ - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

„Kupující nikoli spotřebitel“ - kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, jakou má Kupující spotřebitel sjednanou u svého poskytovatele;

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění (zboží či služeb) Kupujícím, vyjma případů, kdy je výslovně uvedeno jinak (např. v případě doručení a placení zboží dobírkou);

Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

Ceny zboží a služeb jsou na stránkách Internetového obchodu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, avšak náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny Kupujícím;

Kupující, který je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak v bodě x, níže), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

přičemž takové odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího uvedenou výše, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Prodávající výslovně upozorňuje, že zboží prodávané Prodávajícím je zpravidla zbožím, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně přizpůsobeným potiskem) a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit;

V případě, že Kupující dle předchozího bodu odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu v souvislosti s tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;

Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

V případě, že je vrácené zboží byť i částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím své právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu a její finanční vyjádření Kupujícímu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí kupní cenu sníženou o jím započtený nárok na náhradu škody;

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

Kupující, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně přizpůsobeným potiskem);

o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. nevratným nalepením či nažehlením);

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení;

dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění);

Označení služeb a zboží, jejich cenu, způsob platby a dodání a náklady na dodání jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží;

Údaje o Prodávajícím, údaje o právech vznikajících z vadného plnění a ze záruky, údaje o době trvání závazku a podmínky jeho skončení jsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách;

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží;

Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována;

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Objednávka a její zpracování; vznik smlouvy

Správným vyplněním a odesláním objednávky a zatržením souhlasu s těmito OP prostřednictvím Internetového obchodu Kupující spotřebitel akceptuje nabídku Prodávajícího a vzniká Kupní smlouva. O přijetí objednávky do systému, pokud bude správně zadána e-mailová adresa, bude Kupující informován potvrzovacím emailem. Přílohou tohoto potvrzení bude odkaz na aktuální znění OP včetně Reklamačních podmínek Prodávajícího.

Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, měl by se Kupující obrátit na Prodávajícího buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu, neboť jeho e-mailová adresa byla nejspíš v objednávce špatně zadána a je potřeba zboží znovu objednat.

Vyplněním a odesláním objednávky a zatržením souhlasu s těmito OP prostřednictvím Internetového obchodu Kupující, který není spotřebitel, zasílá Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku). Samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení výslovného přijetí takového návrhu (nabídky) Prodávajícím Kupujícímu.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran, základě zákonných důvodů či v souladu s těmito OP.

V případě nejasností v objednávce má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit. O tomto odstoupení, včetně jeho důvodů, podá Prodávající Kupujícímu zprávu prostřednictvím jím sdělených údajů (bez ohledu na jejich správnost).

Kupní cena

Kupní cena je smluvní a její výše je Prodávajícím zveřejněna na stránkách Internetového obchodu. Kupní cena je uváděna včetně DPH a rovněž včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny Kupujícím.

Odesláním objednávky spolu s potvrzení seznámením se s těmito obchodními podmínkami Kupující vyjadřuje souhlas s výší kupní ceny, která se po uzavření smlouvy stane její součástí.

V případě, že již došlo k uzavření smlouvy a tato nebyla dosud splněna oběma smluvními stranami, je v případě, že dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny zboží Prodávající povinen o tomto Kupujícího informovat. V případě, že Kupující navýšení kupní ceny neakceptuje, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případě, že se výrazným způsobem se změnila výše kupní ceny u výrobce/subdodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje a od smlouvy neodstoupil ve lhůtě 14 dní ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP.

            V případě, že nastala situace podle tohoto odstavce OP, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet či jinou jím zvolenou formou, nezatěžuje-li příliš Prodávajícího, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka připíše na účet).

Způsoby a podmínky platby kupní ceny

Kupující má na výběr z následujících druhů plateb, za podmínek níže uvedených:

Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní/poštovní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že suma objednaného, dosud nezaplaceného zboží pro jednoho Kupujícího překročí částku 5.000,- Kč, požaduje Prodávající po Kupujícím částečné uhrazení kupní ceny zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny objednaného zboží.

Za tímto účelem bude Kupující kontaktován pracovníkem Prodávajícího, který mu sdělí veškeré podrobnosti a zašle mu zálohovou fakturu.

Převod na účet - při platbě převodem na účet bude Kupující informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz čl. 3 těchto OP) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro provedení převodu částky kupní ceny na účet Prodávajícího. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

V hotovosti - probíhá na místě provozovny Prodávajícího při osobním převzetí zboží na adrese Rooseveltova 166/10, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00 Česká republika.

Platební kartou - podmínky platby platební kartou jsou Kupujícímu sděleny prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží. Pokud Kupujícímu po objednání nepřijde potvrzovací e-mail do 30min (většinou přijde okamžitě), nejspíš byl v objednávce špatně zadán e-mail a je potřeba zboží objednat znovu (případné zjevně duplicitní objednávky budou Prodávajícím ignorovány).

Podmínky dodání zboží

Termín dodání zboží je závislý na jeho druhu. U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky tentýž nebo následující pracovní den. Dodací lhůty u výrobků na objednávku jsou 7 až 10 dnů (ve výjimečných případech 30 dnů). Přesný termín dodání bude Kupujícímu upřesněn telefonicky nebo písemnou formou na jeho dotaz.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího.

Má-li Prodávající podle objednávky Kupujícího věc Kupujícímu odeslat, považuje se za splnění smlouvy vůči Kupujícímu spotřebiteli okamžik, kdy je mu zboží předáno dopravcem. V případě Kupujícího, který není spotřebitelem, považuje se za splnění smlouvy okamžik, kdy je zboží předáno Prodávajícím dopravci.

 Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Dopravu zboží Prodávající zajišťuje po celé České republice a na Slovensku prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Náklady na doručení zboží jsou stanoveny podle objednávky a zvoleného způsobu doručení a platby. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující při tvorbě své objednávky prostřednictvím Internetového obchodu.

Při opětovném zasílání zásilek z důvodu nepřevzetí zásilky bude Kupujícímu účtováno poštovné ve stejné výši, jaké bylo uvedeno v jeho objednávce, nebude-li oběma stranami sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn vyčkat s dalším zasláním zásilky do doby, než bude opětovně účtované poštovné Kupujícím uhrazeno.

Informace o službách dopravce (pouze informativní charakter):

Dodání od ČESKÉ POŠTY je dle jejích platných obchodních podmínek zpravidla do druhého dne od odeslání zboží Prodávajícím (váha zásilky do 5kg).

Dodání od spediční firmy je dle jejich platných obchodních podmínek zpravidla do druhého dne mezi 8:00 - 18:00 hodinou od odeslání zboží Prodávajícím; na Slovensko pak do třetího dne od odeslání zboží Prodávajícím (do 5kg spedice PPL, nad 5kg a nadrozměrné balíky DHL nebo TOPTRANS).

V případě, že Kupujícím objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet dodací termín sdělený Kupujícímu, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě je Kupující do 24 hodin od doručení informačního e-mailu oprávněn odstoupit od smlouvy (buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu – při uvedení jména, emailové adresy a popisu zboží, ohledně něhož Kupující od smlouvy odstupuje).

Pokud se termín dodání zboží neodchyluje o více než 15 dní a Kupující od smlouvy neodstoupil v souladu s předchozím odstavcem těchto OP, je kupní smlouva uzavřena s novým termínem dodání.

Pokud není zboží skladem, termín dodání je delší o 15 dní a s novým termínem dodání jste nevyslovili výslovný souhlas, pak se kupní smlouva od počátku ruší a je nutné zaslat novou objednávku.

Cena dopravy je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Odesláním objednávky spolu s potvrzení seznámením se s těmito obchodními podmínkami Kupující vyjadřuje souhlas s výší ceny dopravy, která se po uzavření smlouvy stane její součástí.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

Je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak v bodě vi, níže), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

přičemž takové odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího uvedenou výše, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek;

V případě, že Kupující dle předchozího bodu odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu v souvislosti s tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;

Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

V případě, že je vrácené zboží byť i částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím své právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu a její finanční vyjádření Kupujícímu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí kupní cenu sníženou o jím započtený nárok na náhradu škody;

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP, nebo v případě navýšení doby dodání zboží ve smyslu čl. 6 těchto OP.

Kupující, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně přizpůsobeným potiskem);

o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. nevratným nalepením či nažehlením);

vyjma případů, kdy dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP, nebo v případě navýšení doby dodání zboží ve smyslu čl. 6 těchto OP a ze strany Prodávajícího nebylo dosud plněno.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případě navýšení kupní ceny když kupující změnu ceny neakceptoval a od smlouvy neodstoupil ve lhůtě 14 dní ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává a nemá jej na skladě.

            V případě, že jakákoli situace podle tohoto odstavce OP nastala, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet či jinou jím zvolenou formou, nezatěžuje-li příliš Prodávajícího, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Záruka a reklamace

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění dostupné na stránkách Internetového obchodu. Reklamační řád tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje Kupujícího, které byly získány v souvislosti se smlouvou, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"). Po dobu trvání smluvního vztahu či před jeho uzavřením jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je Kupující, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh potenciálního Kupujícího, k němuž není zapotřebí souhlas Kupujícího.

Po ukončení smluvního vztahu zpracovává a uchovává Prodávající osobní údaje (písemnosti) Kupujícího v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, a to po nezbytně nutnou dobu pro dodržení právních povinností prodávajícího a z důvodu případných soudních a jiných sporů, k němuž také není zapotřebí souhlas Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Prodávajícího nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Prodávajícím, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Kupující – fyzická osoba vyjadřuje a poskytuje zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvy souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů s tím, že Prodávající je oprávněn shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje za účelem výzkumu trhu (jejich vyhodnocení), průzkumu spokojenosti kupujících, nabízení výrobků a služeb, provozování zákaznického portálu, telefonického kontaktu a zasílání obchodních sdělení a informačních materiálů k produktům a službám týkajících se prodávajícího. Osobními údaji kupujícího – fyzické osoby se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní spojení – zejména telefon a e-mailová adresa, bankovní spojení a další případné údaje uvedené ve formuláři při uzavírání kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů je prodávající oprávněn provádět automatizovaně i manuálně vlastními zaměstnanci a zpracovateli (i v jiných státech v rámci EU). Ochrana osobních údajů kupujících - fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Požádá-li kupující - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající nebo zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, příp. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Tento souhlas uděluje Kupující na dobu trvání smlouvy a deseti let ode dne ukončení její platnosti. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese Prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Internetového obchodu.

Zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvyKupující souhlasí se zasíláním adresných a individuálních oznámení, faktur, vyúčtování, zpráv, informací, obchodních sdělení, údajů týkajících se zákaznického portálu, potvrzení o doručení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdělení ve věci smlouvy a dodávek zboží a souvisejících služeb jinou než písemnou formou, např. elektronickou poštou, SMS, prostřednictvím zákaznického portálu (např. vystavením na účtu kupujícího). Kupující může písemně požádat o opětovné písemné doručování a odvolat svůj souhlas.

Reklamační podmínky

Příloha č. 1 obchodních podmínek

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatel internetového obchodu - Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, Česká republika, IČO: 04402804 DIČ: CZ 04402804, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108375.

Internetový obchod – internetový obchod provozovaný na internetové adrese www.happylabel.cz.

Provozovna - Rooseveltova 166/10, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00 Česká republika, tel.: +420 233 322 819, fax: +420 233 322 819, mobil: +420 720 395 958.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy Kupující spotřebitel zboží převzal,

má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Reklamace nemusí být uznána za oprávněnou zejména v následujících případech:

převzetí poškozené zásilky od dopravce - odběratel (Kupující) by měl přebíranou zásilku;

při nevhodném používání zboží;

při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem;

při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;

pokud je zboží poškozeno přírodními živly.

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se Kupující se svou reklamací obrátit na naši provozovnu v Praze - Bubenči, Rooseveltova 166/10, PSČ: 160 00, Česká republika přímo na obchodní oddělení: e-mail: info@happylabel.cz, tel.: +420 233 322 819, fax: +420 233 322 819. Případně rovnou zaslat zboží na adresu provozovny s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a připsán kontakt na Kupujícího. Následně bude Kupující informován o průběhu reklamačního řízení.

Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká republika.

Na žádost Kupujícího spotřebitele je Prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje zboží nebo poskytnutí služby, o jaké zboží nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu bylo zboží prodáno nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji Prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo.

Prodávající bude po řádném vyřízení reklamace Kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a vyzve Kupujícího k převzetí případně opraveného zboží.

O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 30 kalendářních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta 30ti dnů není závazná pro Kupujícího, který není spotřebitelem.

Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Kupující spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 obchodních podmínek

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Happy Label, s.r.o., Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká republikaODBĚR NOVINEK


Posíláme krásné e-maily. Při registraci navíc získáte 15% slevu na první objednávku.